සංචාරකයන්

මාසයක් නිරෝධායනය වෙන්න සංචාරකයන් එන්නේ නෑ – වසංගත රෝග විද්‍යා අධ්‍යක්‍ෂ

සංචාරකයින් වෙනුවෙන් ගුවන් තොටුපළ විවෘත කිරීමේ ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක් සම්බන්ධයෙන් සංචාරක මණ්ඩලය ඇතුළු බලධාරීන් හා සෞඛ්‍ය අංශ එක්ව අධ්‍යයනය කරමින් සිටින...