සංචාරකයන්

ජූනි 1වැනි දින සිට තායිලන්තයට Free Visa

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පැමිණෙන අමුත්තන් ඇතුළු සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ අරමුණින් තායිලන්ත කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් නව වීසා ප්‍රවර්ධනයන් අනුමත...

සංචාරය කරන්න හොඳම රටවල්වලින් ශ්‍රී ලංකාවට 5වන ස්ථානය

කිසියම් සංචාරකයෙකු සිය ජීවිත කාලය තුළ සංචාරය කළ යුතු හොඳම රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාවත් නම් කර තිබේ. සියෝ වර්ල්ඩ් සඟරාව...

රට­වල් 145ක වීසා නිකුත් කිරීමේ තාක්ෂ­ණික සම්බ­න්ධී­ක­රණ ආය­ත­න­යක් මඟින්

මෙර­ටට පැමි­ණෙන සංචා­ර­ක­යන් හට වීසා නිකුත් කිරීම රට­වල් 145ක වීසා නිකුත් කිරීමේ තාක්ෂ­ණික සම්බ­න්ධී­ක­රණ ආය­ත­න­යක් මඟින් සිදු කිරී­මට අපේක්ෂා කරන...