සංචාරකයන්

විදුලිය-ඉන්ධන-ගෑස් අර්බුදය සංචාරක කර්මාන්තයට තදින්ම බලපායි.. සංචාරකයෝ ආපසු රටින් පිටවෙති..

මෙරටට පැමිණ සිටින සංචාරකයන් විදුලි අර්බුදය ඩීසල් හිගය හේතුවෙන් තම සංචාර අතරමග නවතා දමා ආපසු තම රටවල් වෙත යමින් සිටින...

ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ සංචාරයට සුදුසු‍ ආරක්ෂිතම රට – ලෝක සංචාරක කවුන්සිලය

ආසියානු කලාපයේ සංචාරයට සුදුසු‍ ආරක්ෂිතම රට ශ්‍රී ලංකාව බවට ලෝක සංචාරක කවුන්සිලය විසින් නම් කර තිබේ. විදේශීය සංචාරකයන් සඳහා රට...