විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක්

උත්සව සමයට රට පුරා විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක්

උත්සව සමය ආරම්භ වීමත් සමග ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් රට පුරා විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඒ අනුව දිවයින...