විනිමය අනුපාතික

එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල තවත් අතිප්‍රමාණය වෙයි

(17)වැනි දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු....