විදේශ ණය

ජාත්‍යන්තරය අපේක්ෂා කරන දේශපාලන-ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණක් වනතුරු විදෙස් ණය ආධාර ලැබෙන්නෑ – ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

ජාත්‍යන්තරය අපේක්ෂා කරන දේශපාලන සහ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ඉටු කරන තෙක් විදේශ ණය ආධාර සතයක්වත් මෙරටට නොලැබෙන බව විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක...

සත්‍ය තත්වය රටේ ජනතාවට ප්‍රකාශ කරලා. ජනතාවගේ සහය ලබා ගැනීමයි සිඳුකළ යුත්තේ – හිටපු මහබැංකු නියෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය විජේවර්ධන

ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට ණය අර්බුදයක ගිලී පවතී. ගත් ණයවලින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් පියවීමට තිබෙන නිසාම 2022 වර්ෂය වඩාත් සුවිශේෂී...