විදුලිය සැපයීම

එකඟ වූ පරිදි වගකිවයුතු ආයතන කටයුතු නොකළහොත් අධිකරණයට – ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම

අපොස උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන කාල සීමාව තුළ අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීමට එකඟ වූ පරිදි වගකිවයුතු ආයතන කටයුතු නොකළහොත් ‘කොමිෂන් සභා...