විදුලිබල සැපයීම

සේවා තුනක් අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කරයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නියෝගයකට අනුව, විදුලිබල සැපයීම, ඛනිජ තෙල් සහ රෝහල් සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කරමින් අති විශේෂ...

සේවාවන් කිහිපයක් යළිත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කරයි

සේවාවන් කිහිපයක් යළිත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ගැසට් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව විදුලිබල සැපයීමට සම්බන්ධව සියළු සේවාවන්, ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන හා...