වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය

දිස්ත්‍රික්ක 11ක අතහැර දැමූ වැව් 497ක් ප්‍රතිසංස්කරණයට

දිස්ත්‍රික්ක 11ක අතහැර දැමූ වැව් 497ක් ප්‍රතිසංස්කරණය ආරම්භකර ඇතැයි, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඒ, ඩොලර් මිලියන 44ක ලෝක බැංකු මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන...