වාර්තාව

කන්දකාඩු සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා පත් කළ කමිටුයේ වාර්තාව ඇමති අතට

පොළොන්නරුව කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යසථානයේ පසුගිය සමයේ දිගින් දිගටම ඇතිවූ ගැටුම් සහ රැඳවියන් පලායාමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා පත් කළ...

උතුරු නැගෙනහිර පුරාවිද්‍යා ස්ථාන විනාශ කිරීම පිළිබඳ වාර්තාවේ කෙටුම්පත අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත

උතුරු හා නැගෙනහිර පුරාවිද්‍යා ස්ථාන විනාශ කිරීම සහ සංරක්ෂණ කටයුතුවලට බාධා කිරීම පිළිබඳ වාර්තාවේ කෙටුම්පත ජාතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා...

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආගමික නිදහසට බාධා එල්ල වී ඇත – ජාත්‍යන්තර ආගමික නිදහස පිළිබඳ අමෙරිකානු කොමිසම

ජාත්‍යන්තර ආගමික නිදහස පිළිබඳ අමෙරිකානු කොමිසම 2023 වර්ෂයට අදාළ වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත්කරමින් පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආගමික නිදහසට බාධා...