වාණිජ බැංකු

ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමේ බැංකු පොතෙන් සල්ලි ගනිද්දි රු.15 සිට රු,50 දක්වා අමතර ගාස්තුවක්

ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමේ පාස් පොතෙන් රුපියල් ලක්‍ෂ 2කට අඩු මුදලක් නැවත ගන්නා අවස්ථාවකදී වාණිජ බැංකු රුපියල් 15 සිට රුපියල් 50...

‘මුදල් ඇමති ඊයේ නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අද බලරහිත කළා’: ආනයන – අපනයන පාලක ජනරාල් කියයි

ටයිල් හා නාන කාමර උපාංග ආනයනය තහනම් කරමින් පනවා තිබූ ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කර මුදල් අමාත්‍යවරයා (02) නිකුත් කළ ගැසට්...