වල් නාශක හා කෘමිනාශක

සියලුම වල් නාශක හා කෘමිනාශකවල මිල 20% – 40% අතර පහත දැමීමට එකඟත්වය

සියලුම වල් නාශක හා කෘමිනාශක වල මිල සියයට 20කින් අඩු කිරීමටත්, ඇතැම් පළිබෝධ නාශකවල මිල ගණන් සියයට 40ක් දක්වා සහන...