වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

පුල්මුඩේ ප්‍රදේශයේ වන විනාශයට නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකළ වන නිලධාරියාගේ සේවය අත්හිටුවයි

ත්‍රිකුණාමල පුල්මුඩේ ප්‍රදේශයේ ස්ථාන තුනක සිදුවු වන විනාශය සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකළ ගෝමරන්කඩවල අඩවි කාර්යාලයේ බීට්ටු වන නිලධාරියාගේ සේවය වහාම...

මොනරාගල ඉඩම් හෙක්ටෙයාර් 5000ක් වගා කටයුතු සඳහා තාවකාලික පදනමින් ගොවි ජනතාවට

මොනරාගල, කොටියාගල, කැබිලිත්ත ප්‍රදේශයේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතු නැවත වන වගාව සඳහා වෙන් කර ඇති ඉඩම් හෙක්ටෙයාර් 5000ක්, වගා කටයුතු...

සිංහරාජ වනාන්තරය හෙළිකර මාර්ගයක් හෝ ජලාශයක් ඉදි නොකරන බවට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ප්‍රතිඥාවක්

ලෝක උරුම සිංහරාජ රක්ෂිත වනාන්තර කලාපය හෙලිකර මාර්ගයක් හෝ ජලාශයක් ඉදි නොකරන බවට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අභියාචනාධිකරණය හමුවේ ප්‍රතිඥාවක් ලබාදුන්නා....