වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

මුඩුබිම් වනාන්තර බවට පත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ සහයෝගය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව විසින් සංරක්ෂිත ප්‍රදේශවල මුඩුබිම් වනාන්තර බවට පත්...

2023 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වනඅලි ගහනය පිළිබඳ සමීක්ෂණයක්

2023 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වනඅලි ගහනය පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි කෘෂිකර්ම, වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය...

ත්‍රිකුණාමලය, සාම්පලතිව් කලපුව අවට ප්‍රදේශය ස්වභාවික වන රක්ෂිතයක් ලෙස නම් කිරීමට තීරණයක්

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ සාම්පලතිව් කලපුව අවට ප්‍රදේශය සංවේදී පරිසර කලාපයක් මෙන්ම ස්වභාවික වන රක්ෂිතයක් ලෙස නම් කිරීමට කෘෂිකර්ම, වනජීවී හා වන...