ලෝක වෙළෙඳපොළ

ලෝක වෙළෙඳපොළේ රත්‍රන් මිලෙහි බලපෑම මෙරට වෙළදපොළටත් – රත්‍රන් කර්මාන්තයේ ප්‍රවීණයින්

ලෝක වෙළෙඳපොළේ රත්‍රන් මිලෙහි බලපෑම මෙරට වෙළදපොළටද බලපෑම් කරණු ඇතැයි රත්‍රන් කර්මාන්තයේ ප්‍රවීණයින් අනතුරු අගවනවා. ලෝක වෙළදපොලේ රත්‍රන් මිල මේ...

වැඩි මිලකට අලෙවි වන ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කළයුතුයි – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

ලෝක වෙළෙඳපොළේ මිල ගණන්වලට සමගාමීව මෙරට ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කළයුතු බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අවධාරණය කර ඇත. මහ බැංකු...