ලොව ධනවත්ම නගරය

ඇමෙරිකාවේ නිව්යොර්ක් නගරය යළිත් වරක් ලොව ධනවත්ම නගරය බවට පත් වේ

ලොව ධනවත්ම නගරය බවට ඇමෙරිකාවේ නිව්යොර්ක් නගරය යළිත් වරක් පත්ව ඇත. මිලියනපතියන් සංඛ්‍යාව සැලකිල්ලට ගනිමින් ලොව ධනවත්ම නගර ලැයිස්තුව සකස්...