රෙජිස්ටාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් උප්පැන්න සහතිකය

ශ්‍රී ලාංකික දෙමාපියන්ට දාව මෙරටදී උපත ලබන දරුවන්ට රෙජිස්ටාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන උප්පැන්න සහතිකයට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්...

ජාතිය ශ්‍රී ලාංකික වන උප්පැන්න සහතික මේ නායකත්වය යටතේ මේ රටේ කෙරෙන්නේ නැහ – විමල් (Video)

නිකුත් කිරීමට නියමිත නව උප්පැන්න සහතිකයේ ජනවර්ගය යන ශීර්ෂය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට සියලු උප්පැන්න සහතිකවල ශ්‍රි ලාංකික යනුවෙන් පමණක්...