රුබෙල්ලා රෝග

ශ්‍රී ලංකාව, රුබෙල්ලා සහ සරම්ප රෝග තුරන් කළ කලාපයේ පළමු රට බවට පත් වේ

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිවේදනයට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින රුබෙල්ලා හා සරම්ප රෝග තුරන් කළ කලාපයේ පළමු රටවල් දෙක බවට...