රීට් පෙත්සමක්

ස්කොට්ලන්ත ජාතික කෙලී ප්‍රේසර්ගෙන් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ රීට් පෙත්සමක්

අරගලයට සහභාගී වීම හේතුවෙන් සිය වීසා කාලය අවලංගු කිරීමෙන් තම මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කරන ලදැයි සඳහන් කරමින් ස්කොට්ලන්ත ජාතික කෙලී...

You may have missed