රත්මලාන

පසුගිය වර්ෂ 4දී රත්මලාන, යාපනය සහ මඩකළපුව ගුවන්තොටුපොළවල පාඩුව කෝටි 200ට වැඩියි

රත්මලාන, යාපනය සහ මඩකළපුව යන ගුවන්තොටුපොළවල් පසුගිය වර්ෂ හතරේදී කෝටි දෙසීයකට වැඩි දැවැන්ත පාඩුවක් ලබා ඇතැයි විගණන වාර්තාවක සඳහන් වේ....

රත්මලාන ගුවන්තොටුපල විනෝදාස්වාදයට වෙන් කරන්න සූදානම්

රත්මලාන ගුවන්තොටුපොළ විනෝදාස්වාද ගුවන් ගමන් (Leisure Flying) මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කෙරේ. දේශීය ගුවන් කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස රත්මලාන ගුවන්තොටුපල සංවර්ධනය කිරීමේ රජයේ...