යූරියා පොහොර

යල කන්නයට නොමිලේ මඩ පොහොර – බණ්ඩි පොහොර සහ යූරියා 50Kg මිටිය රු.10,000ක මිලකට

එළැඹෙන යල කන්නය සඳහා ප්‍රමාණවත් මඩ පොහොර නොමිලේ ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බවට, කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කරයි....

යූරියා පොහොර සහනාධාර ක්‍රමයකට – ශ්‍රී ලංකා තේ කර්මාන්ත හිමියන්ගේ සංගමය

කුඩා තේවතු හිමියන් වෙත යූරියා U709 පොහොර සහනාධාර ක්‍රමයකට බෙදා දිමට පියවර ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා තේ කර්මාන්ත හිමියන්ගේ සංගමය...

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට අයත් සියලු ආයතනයවල සේවක නිවාඩු අත්හිටුවයි

යූරියා පොහොර බෙදා හැරීමේ කටයුතු කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට අයත් සියලු ආයතනයවල සේවක නිවාඩු ජූලි 06 සිට අත්හිටුවීමට තීරණය...

You may have missed