යූරියා පොහොර

ගොවීන් 71000කට එක්සත් ජාතින්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය මගින් යූරියා පොහොර

එක්සත් ජාතින්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය මගින් ගොවීන් හැත්තෑ එක් දහසකට යූරියා පොහොර ලබාදීමට තිරණය කර තිබෙනවා. පොළොන්නරුව, බදුල්ල, අම්පාර,...

යල කන්නයට යූරියා පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 25,000ක් ආනයනය කිරීමට අනුමැතිය

යල කන්නයේ වී වගාව සඳහා යූරියා පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 25,000ක් ආනයනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි ව තිබේ. ඒ අනුව ලංකා...

රු. මි 15,000ක යූරියා පොහොර හා කෘෂි උපකරණ කට්ටල ගොවි පවුල් 71000කට

දිස්ත්‍රික්ක 07ක හෙක්ටයාර් භාගයකට අඩුවෙන් කුඹුරු වගාකරන ගොවීන්ට මෙවර යළ කන්නයේ යූරියා පොහොර කිලෝ ග්‍රෑම් 50ක මිටියක් නොමිලේ ලබා දීමට...