යල කන්නය

යල කන්නයට යූරියා පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 25,000ක් ආනයනය කිරීමට අනුමැතිය

යල කන්නයේ වී වගාව සඳහා යූරියා පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 25,000ක් ආනයනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි ව තිබේ. ඒ අනුව ලංකා...

යල කන්නයට නොමිලේ මඩ පොහොර – බණ්ඩි පොහොර සහ යූරියා 50Kg මිටිය රු.10,000ක මිලකට

එළැඹෙන යල කන්නය සඳහා ප්‍රමාණවත් මඩ පොහොර නොමිලේ ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බවට, කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කරයි....