මූලික අයිතිවාසිකම්

හදිසි නීතිය ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි; වහා හකුලා ගන්න – ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති හදිසි නීතිය වහා හකුලා ගන්නා ලෙස ශ්‍රි මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව රජයට දන්වා...