මුදල් වංචාව

මිලියන 50කට අධික මුදල් වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා සේවිකාවන් දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම්

මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලයේ දිර්ඝ කාලයක සිට සිදුව ඇති බව කියන රුපියල් මිලියන 50කට අධික මුදල් වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් එම...