මිල

පොල් මිල ඉහළ යන නිසා, කැබලි කරන ලද වියළි පොල් ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

කැබලි කරන ලද වියළි පොල් ආනයනය සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී තිබේ. ඒ අනුව, මාස තුනක කාලයක් සඳහා කැබලි...

ගම්මිරිස් මිල පහළට, ආණ්ඩුවෙන් බලන්නෙත් නැහැ, ගම්මිරිස් ගොවියා අන්ත අසරණ භාවයට

පහුගිය දිනවල රුපියල් 1500කට පමණ තිබූ ගම්මිරිස් මිල මේ වන විට රුපියල් 400 දක්වා පහළ බැස ඇති බවත් රත්නපුර හා...