මිල්ලනිය

(Video) ගමක් පාලනය කරන සත්තු – භීතියෙන් සිටින කළුතර, මිල්ලනිය ගම් වැසියන්

කළුතර, මිල්ලනිය ගම්මානයේ හිවලුන්ගේ තර්ජනය හේතුවෙන් මුළු ගමම භීතියට පත්ව ඇති බව ගම් වාසීන් පවසා සිටියහ. රංචු පිටින් හිවලුන් ගම්...