මියන්මාර හමුදා රජය

මියන්මාරයේ දේශපාලන පක්ෂ 40ක් විසුරුවා හරීයි

නව මැතිවරණ නීතිය යටතේ නියමිත කාලසීමාව ඇතුළත නැවත ලියාපදිංචි වීමට අසමත් වූ බව කියමින් මියන්මාරයේ දේශපාලන පක්ෂ 40ක් විසුරුවා හැරීමට...

මියන්මාර ජාතික දිනය සැමරීම නිමිත්තෙන් දේශපාලන සිරකරුවන් 6,000 කට නිදහස

මියන්මාර හමුදා රජය, දේශපාලන සිරකරුවන් 6,000ක් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙයි. එම 6,000 අතරේ විදේශිකයෝ...