මැතිවරණ කොමිසම

මැතිවරණ කොමිසමට සහ මානව හිමිකම් කොමිසමට සාමාජිකයින් පත් කරයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මැතිවරණ කොමිසමට සහ මානව හිමිකම් කොමිසමට සාමාජිකයන් පත් කර තිබෙනවා. මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිවරයා ලෙස...

ගිණුම් වාර්තා නිසි පරිදි යොමු නොකරන දේශපාලන පක්ෂ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක්

මෙතෙක් ගිණුම් වාර්තා නිසි පරිදි භාර නොදුන් දේශපාලන පක්ෂ සම්බන්ධයෙන් වහාම වාර්තාවක් ලබා දෙන්නැයි මැතිවරණ කොමිසම එහි අදාල අංශවලට උපදෙස්...

මියන්මාරයේ දේශපාලන පක්ෂ 40ක් විසුරුවා හරීයි

නව මැතිවරණ නීතිය යටතේ නියමිත කාලසීමාව ඇතුළත නැවත ලියාපදිංචි වීමට අසමත් වූ බව කියමින් මියන්මාරයේ දේශපාලන පක්ෂ 40ක් විසුරුවා හැරීමට...