මැතිවරණ කොමිසම

දින නියමයක් නොමැතිව තැපැල් ඡන්දය කල් දමයි

තැපැල් ඡන්දය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි. නියමිත මුදල් ගෙවන තෙක් තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය...

තැපැල් ඡන්ද හිමි සෑම දෙනකුටම එම අයිතිය ලබා දීමට කටයුතු කරන්න – ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ නිරීක්ෂණ ජාතික මධ්‍යස්ථානය

මෙවර ඇතැම් ප්‍රදේශවල විශාල පිරිසකට තැපැල් ඡන්ද අහිමි කර ඇතැයි වාර්තා වන බවත් මේ පිළිබඳව සොයා බලා තැපැල් ඡන්ද හිමි...

අපේක්ෂකයින් 80,672ක් මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණ තරඟ භූමියට

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයට තරග කරන අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව නිල වශයෙන් මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. ඒ අනුව මෙවර පළාත්...