මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

සියළු රාජ්‍ය සේවකයන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්!

මොනයම් හෝ වෘත්තීය සමිතියකට සම්බන්ධ වී සිටින රාජ්‍ය සේවකයන් මැතිවරණ සමයේ රාජ්‍ය වැඩසටහන්වලට සහභාගී නොවිය යුතු යැයි අනතුරු අඟවා ඇත....

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරන්නන්ගේ ප්‍රජා අයිතිය අවලංගු කරනු ලැබේ – මැකෝ අනතුරු අඟවයි

ඡන්ද අපේක්ෂකයෙකු මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරන්නේ නම්, එය කවුරු වුවත් ඔහුගේ ප්‍රජා අයිතිය අහිමි වන අතර යම් විදියකින් ඔහු ආසනයක්...

නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති පුද්ගලයින්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති මාර්ගෝපදේශ…

නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල හෝ ස්වයං නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති පුද්ගලයින්ට ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිණ ඔවුන්ගේ ඡන්දය භාවිතා කිරීමට අවස්ථාව නොලෙබෙන බව...