මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

මැතිවරණ නීතිය තවමත් බලාත්මකයි – මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම කල්දමා තිබීම සහ එම ඡන්ද විමසීම පවත්වා අවසන් නොමැති බැවින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 104 ඒ වගන්තිය...

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ගැන දැනුම්දෙයි

2024 ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම එළඹෙන සැප්තැම්බර් 17 වැනිදා සහ ඔක්තෝබර් 16 වැනිදා අතර කාලය තුළ පවත්වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව...

2024 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය මැයි 06 දක්වා ප්‍රදර්ශනයට

මේ වසරේ ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට අලුතින් එක් වන නම් ඇතුළත් ලැයිස්තුව මැයි 06 වැනිදා දක්වා ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී...