මහ බැංකු අධිපති

IMF විස්තීරණ අරමුදල් පහසුකම යටතේ ලංකාවට ඩො.බි 3ක් මාස 3ක කාලයකදී ලැබෙනු ඇත – මහ බැංකු අධිපති

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය ඉදිරි මාස 2ක කාලය තුළ සියයට 70 සීමාවට ළඟා වනු ඇතැයි මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ...

ඉදිරි මාස කිහිපයේ උද්ධමනය 70%ට වැඩිවිය හැකි; 2023 වසරේ මුල සිට විශාල වශයෙන් අඩුවිය හැකි – මහ බැංකු අධිපති

ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ මෙරට උද්ධමනය සියයට 70 දක්වා ඉහළ යාහැකි බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා සදහන්...

ආනයන සඳහා සියලු ගෙවීම් බැංකු ක්‍රමය හරහා ගෙවීම අනිවාර්ය කිරීමට තීරණයක්

ආනයන සඳහා සියලු ගෙවීම් බැංකු ක්‍රමය හරහා ගෙවීම අනිවාර් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව මහ බැංකු...