මහ බැංකුව

මහ බැංකුව විසින් පිරමීඩ වර්ගයේ තහනම් යෝජනා ක්‍රම 3කට එරෙහිව අපරාධමය නඩු පැවරීමට ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පිරමීඩ වර්ගයේ තහනම් යෝජනා ක්‍රම 3කට එරෙහිව අපරාධමය නඩු පැවරීම සඳහා නීතිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කර...

දෙසැම්බර් මාසයේ විදේශයන් හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් එවන ලද මුදලේ ඉහළ යාමක්

විදේශයන් හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉකුත් දෙසැම්බර් මාසයේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 475.6ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ඒවා ඇතැයි මහ බැංකුව...

සැප්තැම්බර් මාසයේ දී මෙරටට සීනි හා රසකැවිලි ආනයනය සඳහා ඩො. මි 31.8ක් වියදම් කරලා

පසුගිය 2022 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී මෙරටට සීනි හා රසකැවිලි ආනයනය සඳහා දරා ඇති මුළු වියදම එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 31.8ක්...