මහ බැංකුව

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිය ප්‍රථම මුදල් ප්‍රතිපත්ති වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත්කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිය ප්‍රථම මුදල් ප්‍රතිපත්ති වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා. මුදල් ප්‍රතිපත්ති වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම මුදල් ප්‍රතිපත්ති...

බැංකු පනතින් බැංකුවල බලය මහ බැංකුව අතට; මේ අවුරුද්දේ ආර්ථිකය හොඳයි කියන්නේ මිථ්‍යාවක් – විජිත හේරත්

බැංකු (විශේෂ විධිවිධාන) පනත් කෙටුම්පත මඟින් සිදු වන්නේ මහ බැංකුවට බැංකුවල බලතල පැවැරීම බව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා...