භාණ්ඩාගාරය

ලිට්‍රෝ සමාගම ලෝක බැංකු ණය මුදලින් තවත් රු. කෝටි 750ක් භාණ්ඩාගාරයට ගෙවයි

ගෑස් සැපයුම පවත්වාගෙන යෑම සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් ලැබුණු ඩොලර් මිලියන 70ක(රුපියල් කෝටි 2600) ණය මුදලින් තවත් රුපියල් කෝටි 750ක් භාණ්ඩාගාරයට...

ලිට්‍රෝ ගෑස් ලෝක බැංකුවෙන් ලැබුණු රු.කෝටි 2600 ණය මුදලින් රු.කෝටි 650ක් භාණ්ඩාගාරයට ගෙවයි

ගෑස් සැපයුම පවත්වාගෙන යෑම සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් ලැබුණු ඩොලර් මිලියන 70ක (රුපියල් කෝටි 2600) ණය මුදලින් රුපියල් කෝටි 650 ක්...

සතොසෙන් භාණ්ඩාගාරයට කෝටි 600ක් පාඩු වෙලා

ලංකා සතොස භාණ්ඩ ආනයන කරුවන්ගෙන් පරිප්පු සහ සැමන් වැඩි මිලට ගෙන පාරිභෝගිකයන් හට පරිප්පු කිලෝවක් රුපියල් 89ක් සහ සැමන් ටින්...