භාණ්ඩාගාරය

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ දීමනා ගෙවීමට කෝටි 61ක්

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සේවකයන්ට ප්‍රසාද දීමනා ඇතුළු විවිධ දීමනා ගෙවීමට ඉකුත් 2022 වර්ෂයේදී භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතියකින් තොරව රුපියල් කෝටි හැට...

වසරේ සියලු අනුමත ගෙවීම් සඳහා මුදල් නිකුත් කරයි

2023 දෙසැම්බර් 15 දක්වා වන සියලුම රජයේ අනුමත ගෙවීම් සඳහා භාණ්ඩාගාරය අරමුදල් නිකුත් කළ බව ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනය කරයි. වසර...

පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙම වර්ෂයේ ආදායම භාණ්ඩාගාරයට

පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය මෙම වර්ෂයේ උපයන ලද ආදායමෙන් රුපියල් දොළොස් කෝටි පනස් ලක්ෂයක් මහා භාණ්ඩාගාරයට බාර දීමට සැලසුම් කර තිබේ....