බුවනෙක රජු

බුවනෙක රජුට මුස්ලිම් බිරිඳක් සිටීම වරදක්ද? – නිතිඥ ලිහිණි ප්‍රනාන්දු

නිතිඥ ලිහිණි ප්‍රනාන්දු විසින් කුරුණෑගල බුවනෙකබාහු රජතුමාගේ ගොඩනැගිල්ල කඩා ඉවත් කිරීම සම්බන්දව අදහස් දක්වමින් මෙසේ අදහස් දැක්වීය. "වර්තමාන අගමැතිතුමා කියනවා...