බුවනෙකබාහු රාජ මණ්ඩපය

කුරුණෑගල නගරාධිපති අතුරුදහන්, යළි වරෙන්තු – ජොන්ස්ටන් ගැනත් විමර්ශනයක්…

ඓතිහාසික කුරුණෑගල බුවනෙකබාහු රාජ මණ්ඩපය යැයි සැලකෙන ගොඩනැගිල්ල පසුගිය ජුලි 14 වනදා රාත්‍රියේ ඩෝසර් කර කඩා විනාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් කුරුණෑගල...