බිත්තර

බිත්තර සඳහා පනවා තිබූ පාලන මිල ඉවතට; ඉන්දීය බිත්තර සතොසෙන් සහ සුපිරි වෙළෙඳසැල්වලින්

බිත්තර සඳහා පනවා තිබූ පාලන මිල ඉවත් කළ බව වෙළෙද අමාත්‍යංශය පවසනවා. ඒ අනුව එය (25) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක...

දෛනිකව බිත්තර මිලියනය බැගින් ආනයනය කිරීමට පියවර – රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව

වෙළෙඳපොළ අවශ්‍යතාව මත දෛනිකව බිත්තර මිලියනය බැගින් ආනයනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි, රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති ආසිරි වලිසුන්දර...

බර අනුවත් බිත්තරේට මිලක් නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය බිත්තර සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. ඒ අනුව සුදු බිත්තරයක්...