බිත්තර

ඉන්දීය බිත්තර ලක්‍ෂ 60ක් වෙළෙඳපොලට, බිත්තරයක් රු.35 කට

බිත්තර මිල ඉහළ යෑම පාලනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව ඉන්දියාවෙන් ආනයන කළ බිත්තර ලක්‍ෂ 60ක් පමණ (12)...

තවත් බිත්තර මිලියන 92ක් ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

ඉදිරි මාස 03 තුළ ඉන්දියාවෙන් බිත්තර මිලියන 92.1ක් ආනයනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ. ඒ මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ...