බැංකු

2022 මුල් මාස 10ක කාලයේ රු. කෝටි 19,300ක ආභරණ උකස් කරලා; 70%ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සින්න වෙලා

බැංකුවලට සහ උකස් මධ්‍යස්ථානවලට පසුගිය කාලයේදී උකස් කෙරුණු ස්වර්ණාභරණවලින් 70%ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සින්නවී ඇතැයි උකස් ආයතන ආරංචි මාර්ග වලින් පැවසේ....

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගනුදෙනු නොකරන ලෙස බංග්ලාදේශ මහ බැංකුව එරට බැංකුවලට දැනුම් දෙයි

"ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමය" ගෙවීම් යාන්ත්‍රණයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තාවකාලිකව ඉවත් වී සිටීමට තීරණය කිරීම හේතුවෙන් එම යාන්ත්‍රණය හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ...

අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක්: බැංකු, වරාය, ඉන්ධන, තැපැල්, දුම්රිය, ලංගම අත්‍යවශ්‍ය සේවා වේ

රජයේ බැංකු, වරාය, ඉන්ධන, තැපැල්, දුම්රිය, ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ඇතුළු රජයේ සේවා කිහිපයක් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බවට පත්කරමින් ජනපති ලේකම්වරයා විසින්...