බස් රථ

75වන නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් ඉන්දියාවෙන් බස් 500ක්

75 වන නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් මෙරට ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල පොදු ප්‍රවාහන සේවාව වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඉන්දීය රජය විසින් මෙරටට ලබාදීමට...