බදුල්ල

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ෆයිනස් – ටර්පන්ටයින් වගා තහනම් කරයි

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ මින් ඉදිරියට ෆයිනස්, ටර්පන්ටයින් හෝ ජලය සිඳීයාමට මුල්වන කිසිදු වගාවක් නොකිරීමට බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පෙරේදා(4) තීරණය...