පෞද්ගලික ආයෝජකයන්

ලංකාව යළි ආර්ථික වශයෙන් නඟා සිටුවීම සදහා ණය හිමියන් ණය කපා හැරීම අත්‍යවශ්‍යයි

ශ්‍රී ලංකාව යළි ආර්ථික වශයෙන් නඟා සිටුවීම සදහා ණය හිමියන් ණය කපා හැරීමට පියවර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බව ලොව ප්‍රධානතම ආර්ථික...