පොලීසිය

කොරෝනා ගමට ගෙනාවා කියා ගුටි බැට හුවමාරු කරගනි

යාපනයේ පේදුරුතුඩුව ප්‍රදේශයේ නිරෝධායනයට ලක්ව සිටි පවුලක් සමග ගුටි බැට හුවමාරුවක් ඇති කරගත් පවුල් 04ක සාමාජික සාමාජිකාවන් 08 දෙනෙකු දින...

මාවනැල්ල බුදු පිළිමවලට හානි කිරීමේ සිද්ධිය විමර්ශන කරන්න ගම්පොළ ගිය යුද හමුදා කණ්ඩායමක් පොලීසිය පලවා හැරලා

මාවනැල්ල බුදු පිළිමවලට හානි කිරීමේ සිද්ධියට යුද හමුදා කණ්ඩායමක් ගම්පොළ පොලීසියට ගිය බවත්, එහි සිටි පොලිස් කණ්ඩායම යුද හමුදා කණ්ඩායම...