පිළිකා කාරකය

විස පොල්තෙල් තෙවැනි පරීක්ෂණයත් අසමත්, සැක පොල් තෙල් බවුසරයක් දඹුල්ලෙන් අල්ලයි

පෞද්ගලික සමාගම් හතරකින් ආනයනය කර එම සමාගම්වල ගුදම්වල ගබඩා කර ඇති පොල්තෙල්වල ‘ඇෆ්ලටොක්සීන්’ නමැති පිළිකා කාරකය අඩංගු බවට තෙවැනි පරීක්‍ෂණයෙන්...