පියල් ද සිල්වා

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ලංකිකයන් 93ක් සිටියි – ඇෆ්ඝනිස්ථානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති

ගැටුම් පවතින ඇෆ්ඝනිස්ථානය තුළ ලාංකිකයින් 93 දෙනෙකු පමණ සිටින බවට කරුණු තහවුරු වී ඇතැයි ඇෆ්ඝනිස්ථානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති අද්මිරාල් පියල්...