පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක්

නෞකා හානිය සොයන්න සාමාජිකයින් 21 දෙනෙකුගෙන් යුත් පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක්

සාමාජිකයින් 21 දෙනෙකුගෙන් යුත් පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පිහිටුවීමට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමිවී තිබේ. ඒ, නිව් ඩයමන්ඩ් සහ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකා...

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය භාරය සොයා බැලීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය භාරය පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා වහාම පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කරන ලෙස ඉල්ලා...