ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික

පොලී අනුපාත අඩු කිරීමේ වාසිය ජනතාවට නොදුන්නොත් බැංකුවලට ඉලක්ක ලබා දීමට සිදු වේ – මහ බැංකු අධිපති

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතිකය අඩු කිරීමේ වාසිය වෙළඳපොළට ලබා දීමට බැංකු කටයුතු කළ යුතු බවත් එසේ නොකළහොත්...

මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික ඉහළ දමයි

වෙළෙඳපොළ පොලී අනුපාත තීරණය කරන සිය ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික පදනම් ඒකක සියයකින් හෙවත් 1% ඉහළ දැමීමට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව...