පනත් කෙටුම්පත්

එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධන) පනත සහ දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) පනත වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි

එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සහ දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද 30 කින් පාර්ලිමේන්තුවේ දී...

අධිකරණ පනත් තුනකට කතානායකගේ සහතිකය; මේ මස 25සිට බලාත්මකයි

පසුගිය ඔක්තොබර් 19 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූ ඇටෝර්නි බලපත්‍ර (සංශෝධන), අන්තිම කැමති පත්‍ර (සංශෝධන), වංචා වැළැක්වීමේ (සංශෝධන) යන පනත් කෙටුම්පත්...