පනත් කෙටුම්පත්

පනත් කෙටුම්පත් පහක් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මතයි

අධිකරණ අමාත්‍යාවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද පනත් කෙටුම්පත් පහක් (10) පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය. මේ අනුව අධිකරණයකට, විනිශ්චය අධිකාරයකට හෝ...

පනත් කෙටුම්පත් පහකට කතානායකගේ සහතිකය

පාර්ලිමේන්තුවේදි පසුගියදා සම්මත කෙරුණු පනත් කෙටුම්පත් පහකට කතානායකවරයා (17) සිය සහතිකය සටහන් කළේය. කතානායකවරයා මෙසේ සහතිකය සටහන් කළේ සිවිල් නඩු...