නියෝගයක්

එළුමස් සහ ගව මස් ප්‍රවාහනය පළාත් මට්ටමින් අත්හිටුවන්නැයි ජනපතිගෙන් නියෝගයක්

එළුමස් සහ ගව මස් දිස්ත්‍රික් සහ පළාත් මට්ටමින් ප්‍රවාහනය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තාවකාලිකව අත්හිටු වන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ...

දින 10ක් ඇතුළත අලිපොත අභියාචනාධිකරණය ඉදිරිපත් කරන ලෙසට නියෝගයක්

අලි ඇතුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ලේඛනය හෙවත් අලිපොත දින 10ක් ඇතුළත අභියාචනාධිකරණය ඉදිරිපත් කරන ලෙසට නියෝග කරන ලෙස අභියාචනාධිකරණය කොළඹ මහාධිකරණ...

ගල් අඟුරු සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශ එලෙසම ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි නියෝගයක්

ගල් අඟුරු මිලදීගැනීම සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව(කෝප් කමිටුව) විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා...