ධාවනය

කොළඹ සිට කන්කසන්තුරය දක්වා සුබෝපභෝගී දුම්රිය සේවාවක්

කොළඹ සිට කන්කසන්තුරය දක්වා ගමන් ගන්නා මගීන්ට සියලු පහසුකම් සහිත සුබෝපභෝගී දුම්රිය සේවාවක් (09) සිට ආරම්භ කෙරෙණි. මෙම දුම්රිය සෑම...

ලංකාවට ගෙන්වූ දුම්රිය මැදිරි 80ක්, එංජින් 7ක් මාස 18ක් තිස්සේ ධාවනයට එක්කර නෑ

මීට වසර එක හමාරකට පමණ පෙර ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වූ දුම්රිය එන්ජින් 10න් තවමත් ධාවනයට එක්කර ඇත්තේ දුම්රිය එන්ජින් 03ක් පමණක් බවත්...