දුම්රිය මැදිරි

ආනයනය කරපු දුම්රිය මැදිරි 160න් 103ක්ම භාවිතයට ගන්න බැහැ! අහෝ ජනතාවගේ සල්ලි!

මෙරට භාවිතයට ගැනීමට නොහැකි දුම්රිය මැදිරි 103ක් ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වීමෙන් විශාල මුදල් නාස්තියක් සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ ගිණුම් පිළිබද පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව...

ලංකාවට ගෙන්වූ දුම්රිය මැදිරි 80ක්, එංජින් 7ක් මාස 18ක් තිස්සේ ධාවනයට එක්කර නෑ

මීට වසර එක හමාරකට පමණ පෙර ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වූ දුම්රිය එන්ජින් 10න් තවමත් ධාවනයට එක්කර ඇත්තේ දුම්රිය එන්ජින් 03ක් පමණක් බවත්...